/ Privacyverklaring

Wij streven ernaar de privacy van onze relaties te beschermen. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken. Het betreft gegevens die u kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres, andere contactgegevens andere informatie die u ons verstrekt bij het insturen van cv’s, sollicitatiebrieven en inschrijven als deelnemer aan diverse evenementen via ons bureau. De website van Agency.Today B.V. (Agency) maakt geen gebruik van cookies of andere systemen die uw identiteit kunnen vastleggen. Neem de tijd om deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen. Agency, gevestigd aan het Bankaplein 3, 2585 EV te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jacqueline de Vroet, de contactpersoon gegevensbescherming, is te bereiken via info@agency.today of telefonisch via 085 0091909. Persoonsgegevens die wij verwerken Agency verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt via afgifte visitekaartje in persoonlijk contact, in e-mail, in uw sollicitatie of aanmelding voor een workshop of evenement (ondubbelzinnige toestemming). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer zakelijk en/of privé
 • E-mailadres
 • Functie
 • Secretaresse
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Cv’s
 • Foto van betrokkene
 • Dieetgegevens
 • Telefoonnummer
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Agency bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet, anderszins aan u meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving. Delen van persoonsgegevens met derden Agency verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Agency gebruikt geen cookies. Dus geen technische, functionele of analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek naar info@agency.today. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Agency zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Agency wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Agency neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@agency.today.